זֶה הַסְּתָו עִם הֶעָנָן28 באוקטובר 2021

זֶה הַסְּתָו עִם הֶעָנָן

****

***

****

***

****

****

***

***

****

***

***

***

***

***

***

****

 

זֶה הַסְּתָו עִם הֶעָנָן

  1. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

השאר תגובה