מבחר מאמרים בנושא שימושי קרקע ביטחוניים בישראל23 בדצמבר 2022

 

כללי

עמירם אורן וקובי מיכאל (2013), "הפיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל – מסגרת מושגית ביקורתית במבחן המעשה", מחקרי פלורסהיימר המכון, ללימודים עירוניים ואזוריים האוניברסיטה העברית בירושלים

 

עמירם אורן (2002) "הגיאוגרף בשרות התכנון הפיסי הצבאי בישראל", מערכות 385, עמ' 60 – 67

 

אורן עמירם, (2003) "צבא ומרחב במדינת ישראל – שימושי הקרקע של צה"ל ממלחמת העצמאות ועד מבצע סיני (1948 – 1956)", עבודה לתואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה: החוג לגיאוגרפיה

 

אורן עמירם (2005) המחיר המרחבי של הביטחון – שימושי קרקע ביטחוניים בישראל: צרכים והשלכות חיפה: הוצאת קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה

 

אורן עמירם ורפי רגב (2008), ארץ בחאקי – קרקע וביטחון בישראל", ירושלים: הוצאת כרמל.

 

עמירם אורן (2008) "ישראל שטח צבאי !" בתוך גבי שפר, אורן ברק ועמירם אורן (עורכים) צבא שיש לו מדינה? – מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והאזרחי בישראל, הוצאת כרמל, עמ' 149 – 174

 

אורן עמירם (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר,

 

אורן עמירם (2009), "ביטחון וטריטוריה בישראל: סדר יום לדיון ולמחקר", בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 15 – 36

 

עמירם אורן ורפי רגב (2010) "שימושי קרקע לצורכי ביטחון" בתוך יצחק שנל, מירון דנן ועדי ניב (עורכים) קרקע ונופים בישראל – סוגיות בהשפעת עיצוב הנוף על הקרקע בישראל", הוצאת המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע של קק"ל והחוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם אוניברסיטת תל אביב, עמ' 55 – 67

 

עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) (2011) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 150 – 288

 

עמירם אורן ונילי שחורי (2011) הקדמה: זרקור נוסף לדיון על הזיקה שבין תכנון ובין בטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 150 – 161

 

עמירם אורן (2011), "האם לנצח תישאר ישראל שטח צבאי?", בתוך אפרים לביא (עורך),יחסי צבא-חברה בישראל, השלכות על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום, הוצאת מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אויברסיטת תל אביב, עמ' 87 – 97

 

דרמן עמירם (1994), "קריטריונים להגדרת המרחב האסטרטגי-צבאי" (חסר שם העורך), בתוך התשתית הפיזית של מדינת ישראל, המכללה לביטחון לאומי (פרסום פנימי), עמ' 11-26.

 

ינאי שלמה (2000), "מדיניות הקרקע של צה"ל", קרקע 50, עמ' 32-42.

 

סברדלוב ארז ועמירם דרמן (1996), "מדיניות תכנון נושאית – מערכת הביטחון", תוכנית אב לישראל בשנות האלפיים (ישראל 2020), חיפה: הטכניון.

 

סופר ארנון (1985), "גיאוגרפיה וביטחון לאומי" בתוך: צבי עופר ואבי קובר (עורכים), איכות וכמות, תל אביב: הוצאת מערכות, עמ' 321-330

 

צפדיה ארז (2008), "צבא וחברה בראי אידיאולוגיות ופרקטיות מרחביות", בתוך  שפר גבריאל, אורן ברק ועמירם אורן (עורכים), צבא שיש לו מדינה?, ירושלים: הוצאת כרמל, עמ' 45 – 66

 

צפדיה ארז, (2009), "התיישבות בישראל: מבט על המיליטריזם" בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 45 – 58

 

צפדיה ארז (2010) מיליטריזם ומרחב בישראל, סוציולוגיה ישראלית כרך י"א חוברת 2 (אוגוסט 2010) עמ' 337 – 361

 

עמירם אורן (2009), "בין טריטוריה לבין ביטחון  – סדר יום לדיון ולמחקר" בתוך עמירם אורן (עורך) "מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, בול 11 – במת ון ליר לשיח ציבורי, עמ' 15 – 36

 

Amiram Oren (2007) "Shadow Lands: The Use of Land Resources for Security Needs in Israel", Israel Studies, Volume 12, Number 1, Spring 2007 Special Issue: An Amry That Has a State Guest Editors: Gabriel Sheffer and Oren Barak, Pp. 149 – 170

 

Amiram Oren (2010) "Shadow Lands: The Use of Land Resources for Security Needs in Israel" in Gabriel Sheffer and Oren Barak (eds), Militarism and Israeli Society, Bloomington: Indiana University Press, pp: 168-190

 

Amiram Oren & David Newman (2006) “Competing Land Uses: The Territorial Dimension of Civil-Military Relations in Israel” Israel Affairs (special volume: "Communicating Security – Civil Military relations in Israel(, Udi Lebel (ed), Vol. 12 no. 3, Outledge, London. Pp. 561 – 577

 

Soffer, A. Minghi, J.V. (1986) “Israel’s Security landscapes: the impact of military considerations on Landuses”, The Professional Geographer 38, pp. 28-41

ההיבט החוקי

אורן עמירם (2007) "המהלכים לקביעת המעמד החוקי של שטחי האימונים בשנות החמישים" צבא ומשפט 19, עמ' 287 – 312

 

אורן עמירם, אבגד מאירי, אהרון ברוכין,  רפי רגב (2009) "תחילת השינוי בהתנהלות התכנון הפיזי של מערכת הביטחון", בתכנון – כתב העת של איגוד המתכננים בישראל, כרך 6, חוברת 2, עמ' 57 – 74.

 

עמירם אורן (2007) "המהלכים לקביעת המעמד החוקי של שטחי האימונים בשנות החמישים" צבא ומשפט 19, עמ' 287 – 312

 

ברוכין אהרון, עמירם אורן ורפי רגב (2008), "האם מתערער מעמדה התכנוני (החוקי) המיוחד של מערכת הביטחון?", מקרקעין ז/5 , עמ' 3-27

 

ברקֿארז דפנה (1992), "שטחי אש ושטחי אימונים – ההיבט המשפטי", משפט וצבא 11-12, עמ' 153-172

 

מורצקי אלעד (2006), שטחי האימונים של צה"ל במרחב הקרקעי של מדינת ישראל- מסע בעקבות נורמות ראויות בעידן חוקי היסוד, עבודה סמינריונית אוניברסיטת חיפה: הפקולטה למשפטים

 

אלעד מורצקי (2011) המסד החוקי לקביעת שטחי האימונים וזכויות יסוד חוקתיות, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 238 – 258

 

פרז אורן ואסתר רוזנבלום (2007), "כרוניקה של הגמוניה תכנונית: המעמד של מערכת הבטחון בהליכי התכנון בראי המאבק הסביבתי להצלת חוף עתלית (2001-2003)", מחקרי משפט כג, עמ' 371-431.

 

ההיבט התכנוני

נילי שחורי ועמירם אורן (2013) "מי באמת מתכנן את הארץ? מבט נוסף", תכנון, כרך 10, חוברת 2, עמ' 12 – 18

 

עמירם אורן וקובי מיכאל (2013), "הפיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל – מסגרת מושגית ביקורתית במבחן המעשה", מחקרי פלורסהיימר המכון, ללימודים עירוניים ואזוריים האוניברסיטה העברית בירושלים

 

אלוק ענת (2009), "מערכות התכנון האזרחי והביטחוני בישראל: שילוב או סתירה?" עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

אלעד נעמה (2009), הקמת עיר הבה"דים בנגב כמנוף להסדרה סביבתית של מפגעי רמת חובב, בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 117 – 136

 

ברוכין אהרון, עמירם אורן ורפי רגב (2009), "ההגמוניה התכנונית של מערכת הביטחון: מבט מהעבר דרך ההווה אל העתיד", בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 97 – 116

 

עמירם אורן ואחרים (2009) "תחילת השינוי בתהליך מתן היתר לבנייה ביטחונית", תכנון 6(2), אוקטובר 2009, עמ' 57 – 74.

 

דרמן עמירם (1982), "האם קיים קונפליקט בין תכנון האזרחי והתכנון הצבאי בנגב?" (חסר שם העורך), בתוך אדם ומדבר, באר שבע: האגודה הגאוגרפית הישראלית, עמ' 46 -48.

 

עזרא איל, (2008), התמודדות מערכות התכנון – הצבאית והאזרחית – עם עיצוב ופיתוח מרחבי בהדגמה על פריסת צה"ל בנגב במסגרת יישום הסכם השלום עם מצרים (1978–1982), עבודת התזה (שלב א' דוקטורט – מתמחה למחקר), האוניברסיטה העברית בירושלים: החוג לגיאוגרפיה

 

עמירם אורן ונילי שחורי (2011) זרקור נוסף לדיון על הזיקה בין ביטחון וין תכנון בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) (2011), "ביטחון ותכנון" בתוך "תכנון" כרך 8, גיליון 1 (פברואר 2011), עמ'

 

פייטלסון ערן (2009), "ביטחון, פיתוח בר-קיימא וקרקע: מחשבות ראשוניות", בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 37 – 44

 

פייטלסון ערן (2011), ביטחון, פיתוח בר-קיימא תכנון וקרקע: כיווני חשיבה, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 162 – 171

 

שחורי נילי (2010), ”אודות השפעת מערכת הביטחון על תכנון המרחב", תכנון, כרך 7, חוברת 2, עמ' 71 – 76

 

שילה שמואל ואחרים (1998) סקירת מגמות בפיתוח האזרחי: פיתוח, בינוי ושמירת ערכי טבע ונוף, פרסום פנימי

 

נילי שטרן ביבר (2012), "איים ביטחוניים  – הייתכן שילוב בין קרקעות המוגדרות כביטחוניות לבין שימושים אזרחיים?" , ArchiJob, הפורטל הישראלי לאדריכלות, עיצוב ותכנון

 

ההיבט הכלכלי

לוי יגיל, (2009), "הצבא והשוק: מסגרת מושגית", בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 59 – 74

 

לוי יגיל (2011) השוק, הצבא והשלכות הטריטוריאליות, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 190 – 201

 

מאירי אבגד (2009), "דברי תגובה לניהול הכלכלי של משאב הקרקע בצה"ל", בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 89 – 96

 

שיפר זלמן ועמירם אורן (2007), "ההשלכות הכלכליות של האחזקה והשימוש בקרקע על ידי מערכת הביטחון", מאמרים לדיון – כלכלת ביטחון לאומי 2, מוסד שמואל נאמן לחקר מתקדם מדע וטכנולוגיה והטכניון

 

שיפר זלמן ועמירם אורן (2008), "על קרקע ועל ביטחון – ההשלכות הכלכליות של האחזקה והשימוש בקרקע על ידי מערכת הביטחון", רבעון לכלכלה 55.03 (ספטמבר 2008) עמ' 387 – 413 .

 

שיפר זלמן (2009) , "היבטים כלכליים של ההחזקה והשימוש בקרקע על ידי מערכת הביטחון", בתוך עמירם אורן (עורך) (2009), מרחב הביטחון" – מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל, ירושלים: הוצאת מכון ון ליר, עמ' 75 – 88

ההיבט ההיסטורי

עמירם אורן ויגאל אייל (2002) "מבצרי טיגרט – שלטון וביטחון בכפיפה אחת: הרעיון המדיניות והיישום" ‏קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה מס' 104, ‏הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, עמ' 104 – 126

 

עמירם אורן (2005) "צבא בעיר – צה"ל ופריסתו הגיאוגרפית בירושלים בשנותיה הראשונות של המדינה", בתוך יורם בר גל ומשה ענבר (עורכים), מאזור לסביבה – ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה, הוצאת החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה, עמ' 384 – 406

 

עמירם אורן (2006) "המקרקעין האזרחי כמסד לקביעת התשתית הצבאית בתל אביב וביפו במלחמת העצמאות ותקופת המעבר אחריה (1948 – 1949)" בתוך מרדכי בראון ומאיר חזן (עורכים) עם במלחמה – קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאותהוצאת יד צחק בן צבי והמכון לחקר הציונות אוניברסיטת תל אביב ועמותת חקר כוח המגן ע"ש י. גלילי, עמ' 215 – 237

 

אורן עמירם (2009) "שטחים מגויסים – היווצרות ההגמוניה של צה"ל על מקרקעי המדינה ועל מרחביה  בשנותיה הראשונות, 1948 – 1956, גבעתיים: הוצאת מדף

 

מן ניר (2006), תולדות מחנה מטכ"ל בשנים 1948-1955, צה"ל, מחלקת היסטוריה (פרסום פנימי)

 

גד קרויזר (2011), הטיגארטים – הקמת מצודות המשטרה הבריטית בארץ ישראל 1938 – 1943, הוצאת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל וספריית יהודה דקל

 

ההיבט הסביבתי

 

גל רם (1999), "הפעילות בצה"ל בנושא איכות הסביבה", אקולוגיה וסביבה 5, עמ' 244-250.

 

הלר נעמה (2011), הקמת עיר הבה"דים בנגב בראי עקרון הפיתוח הבר קיימא, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 172 – 189

 

טליתמן דורית (2000), "השמן וצה"ל האם מן הראוי כי פקודת זיהום מי ים בשמן תש"ם-1980 תחול על צה"ל?" צבא ומשפט 14, עמ' 211-247

 

קליאוט נורית (2004), "ייעור למטרות ביטחון: היבטים גיאוגרפיים מרחביים", בתוך יורם ברגל ואחרים (עורכים) מחקרים בארץ ישראל – ספר אביאל רון, חיפה: החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה, עמ' 205-217

 

שחר שדה (2010), ירוק – עד (כאן): ארגוני הסביבה ופרויקט גדר ההפרדה, תיאוריה וביקורת 37, סתו 2010, עמ' 184 – 211.

 

דורון לביא (2011) , "מבחן עלות-תועלת למשק מפינוי מפעל תע"ש מגן", הרשת הגאוגרפית (2011) כרך 1( 4), עמ' 18-1.

 

פינוי והעברת מחנות

עמירם אורן (2012) "מיליטריזם, מקרקעין ותכנון " כתוב – מדף . אמנות וספרות

 

גל רם (2000), "פינוי מחנות צה"ל מאזורים אורבניים", קרקע 48, עמ' 30-45.

 

צפדיה ארז, עמירם אורן ויגיל לוי (2007), דרמת ההדרמה: ההעברה של מחנות הצבא אל מטרופולין באר שבע מנקודת מבט אזרחית, באר שבע: המכון לחקר פיתוח הנגב, אוניברסיטת בן גוריון.

 

צפדיה ארז, עמירם אורן וגיל לוי (2008) "הדרמת הצבא – בין הציונות לשוק", מפנה מס. 56 – 57 (מאי 2008), עמ' 14 -19

 

שיפר זלמן (2011), התכנית לפינוי מחנות צה"ל במבחן הביצוע והיעילות הכלכלית, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים)) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 202 – 218

 

מכון דש"א ואיגוד המתכננים בישראל (2008)היבטים תכנונים וסביבתיים של פינוי מחנות,סיכום‏יום‏עיון

 

Erez Tzfadia, Yagil Levy and Amiram Oren (2010) "Symbolic Meanings and the Feasibility of Policy Images: Relocating Military Bases to the Periphery in Israel" Policy Studies Journal Vol. 38, No. 4, ,pp: 723- 744

 

ההיבט הרגיונלי והמקומי

עמירם אורן, (2012), "התשתית והפריסה של צה"ל בנגב – השפעות סביבתיות", אקולוגיה וסביבה, כרך 3/גיליון 1/פברואר 2012, עמ' 54 – 61

 

עמירם אורן ורפי רגב (2010) "שימושי קרקע ביטחוניים בצפון מערב הנגב", בתוך אבי ששון (עורך) שדרות – נופ-אדם במרחב, ירושלים: הוצאת מקום, עמ' 123 – 132

 

באומר אסא (1997), שמושי קרקע צבאיים מול צרכי שמירת טבע בהדגמה אזור הר הנגב, עבודת גמר לתואר מוסמך החוג לגיאוגרפיה אוניברסיטת חיפה, חיפה 1997.

 

דרמן עמירם (1983), "הנגב לאחר פינוי סיני – מרחב להיערכות צה"ל או מרחב לפיתוח אזרחי?", נופים 17, עמ' 55-70.

 

זהר אהרון (1993), שטחי אימונים בנגב – עמדת המנהלה לפיתוח התיירות בנגב (פרסום פנימי)

 

כהן רוני וגיא חלפון (2008), פרויקט "הקריה" – תל אביב, עבודת גמר, בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, הפקולטה לאמניות, אוניברסיטת תל אביב.

 

לוטן הילה ואריאל דקלו (2009), עיר בסיסית – שילוב עיר הבה"דים בירוחם, פרויקט גמר, סטודיו "מבנים מורכבים", המחלקה לארכיטקטורה, האקדמיה לאומנות ולעיצוב בצלאל

 

מורג עמי (1984) "קשרי גומלין בין מערכת צבאית לאזרחית, בהדגמה על קצרין  ומצפה-רמון" אופקים בגיאוגרפיה 9  10 עמ' 129 – 141

 

עזרא אייל (2011) השלכותיה המרחביות של פריסת צה"ל בנגב במסגרת יישום הסכם השלום עם מצרים, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 219 – 237

 

מיגון העורף האזרחי

 

כהן שלי וטולה עמיר (2007), "ממקלט ציבורי לממ“ד: הפרטת ההגנה האזרחית" בתוך כהן שלי וטולה עמיר (עורכות), 'צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל', הוצאת חרגול ועם עובד, עמ' 127 – 143

 

צוק עידו (2009) מנגנון-הגנה לאומי במרחב מוגן דירתי – פרקטיקה דו-תכליתית של  מגורים בשגרת-חירום, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך, מכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, אוניברסיטת תל אביב

 

המרחב האלקטרו-מגנטי

 

טפר ליאור (2009),  שולטת במרחב – ההיבטים השונים של שליטת מערכת הביטחון על המרחב האלקטרו-מגנטי, אמצעי שימור השליטה והשלכותיה", עבודה סמינריונית במסגרת סמינר צבא ופוליטיקה במזרח התיכון, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

טפר ליאור (2011), ההגמוניה של מערכת הביטחון במרחב האלקטרו-מגנטי, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 259 – 274

 

ההיבט ההשוואתי

אסף שפירא (2011), "שימושי קרקע צבאיים" – מחשבות ראשונות על מצב המחקר בעולם, בתוך עמירם אורן ונילי שחורי (עורכים) מדור מיוחד: תכנון וביטחון, תכנון כרך 8, גיליון 1, עמ' 275 – 288

השאר תגובה